Algemene Voorwaarden


De Aanbieder


Photo-Booths.BE is geregistreerd onder de volgende naam en adres: Photo-Booths Benelux BVBA, 35 Congresstraat, 1000, Brussel, België. Bedrijfsregistratienummer: 0683.832.380, BTW nummer: BE0683.832.380.

De Consument


De persoon of bedrijf die de Photo Booth boekt voor een evenement, zoals omschreven in de boekingsbevestiging.

Het Photo Booth materiaal / Het materiaal


Het materiaal bestaat uit de volledige omvang van de Photo Booth en de additionele extra’s: Sharing Point, verkleedaccessoires, fotografische achtergronden, additionele fotografische lampen en kabels. De omvang van de additionele extra’s kan verschillen van event tot event and zal bepaald worden tijdens het confirmatieproces tijdens de boeking.

De huurovereenkomst


De hiernavolgende huurovereenkomst en de algemene voorwaarden vormen een overeenkomst tussen de Aanbieder en de Consument betreffende de huur van een Photo booth voor de data en tijden zoals gespecificeerd in de bevestigde boekingsbevestiging. De Consument wordt geacht de prijs voor de photo booth, en andere voorwaarden zoals leveringstijden te accepteren zoals ze zijn voorgesteld ten tijde van het plaatsen van de order. Deze huurovereenkomst blijft van kracht en is te allen tijde in te zien voor de Consument op de website. De huurovereenkomst die in te zien is op de website wordt gehanteerd voor de boeking van de Consument. We behouden ons het recht voor om de huurovereenkomst te wijzigen of te updaten op enig moment en alle volgende boeken zullen vallen onder deze aangepaste overeenkomst. We behouden ons het recht voor om de prijs te wijzigen op het geprinte materiaal en website op enig moment, zonder melding vooraf maar dat zal niet van toepassing zijn op boekingen die door ons al zijn bevestigd.

Het aanbod


De Aanbieder stemt ermee in om een werkende en beschikbare photo booth te leveren voor een minimum periode van 95% van de overeengekomen huurtijd, zoals gesteld in het bevestigde boekingsbevestigingsformulier, onderhoud toe te laten aan de photo booth mocht dat nodig zijn. De Aanbieder draagt de grootst mogelijke zorg aangaande het functioneren van materiaal, foto kwaliteit en printen. Desalniettemin, door de aard van de technologie en het toevoegen van papier/ inkt kan er uitvaltijd voorkomen. De Aanbieder zal zorgen voor een vergoeding, proportioneel ten aanzien van de huurprijs, voor alle uitvaltijd die boven de gestelde 95% van de overeengekomen huurtijd uitkomt, die wordt veroorzaakt door storingen aan het materiaal. Het is de volledige verantwoordelijkheid van de Consument om de Aanbieder te informeren over stilstand, downtime of gebreken van het Photo Booth materiaal tijdens het event via SMS of een telefoongesprek. Als het gebrek niet wordt gerapporteerd tijdens het gesprek zal een pro rata terugbetaling niet gegeven worden en zal de Aanbieder niet verantwoordelijk gesteld worden voor de stilstand. Wanneer in de huur een fotografische printer inbegrepen is en door enige reden geprinte foto’s ter plekke niet kunnen worden geleverd, zal de Aanbieder geprinte foto’s versturen van elke foto, per post, kosteloos.

Toegankelijkheid, ruimte en stroomeisen


De Photo Booth zal arriveren bij de event locatie ongeveer een uur voordat de geplande huurperiode van start gaat om het materiaal te plaatsen en ervoor te zorgen dat alles operationeel is. Het is de exclusieve verantwoordelijkheid van de Consument om voor een vergunning te zorgen voor het gebruik en plaatsing van de foto booth voor dat evenement. De ruimte die nodig is voor het plaatsen van de foto booth is ongeveer 3m x 3m, en 2m in hoogte, benodigd een geëgaliseerde vloer, inpandig gebruik (tenzij anders overeengekomen) en een toegang tot een elektrisch stopcontact op maximaal 10m afstand van de photo booth. De Consument is verantwoordelijk om de Aanbieder te informeren aangaande elke beperking die invloed kan hebben op de plaatsing van of werking van de foto booth en/of het vermogen van de Aanbieder om adequaat de taken uit te voeren. De Consument begrijpt dat zulke beperkingen de algemene ervaring en/ of kwaliteit van de foto’s negatief kunnen beïnvloeden, en de Aanbieder is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van zulke beperkingen. De foto booth zal op afstand worden gecontroleerd vanaf de start van het evenement tot het eind. Een specifiek toegewezen persoon zal beschikbaar zijn in het geval van technische problemen of andere problemen aangaande de photo booth. Het Social Sharing Point heeft een internetverbinding nodig voor de social media eigenschappen, en het is de verantwoordelijkheid van de Aanbieder daarvoor te zorgen. Echter, de snelheid van de verbinding is afhankelijk van de service provider van het mobiele internet en de Aanbieder kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor vertragingen in verbindingen in of verbrekingen van verbindingen wegens het gebruik van mobiele internet technologie. In het zeldzame geval dat een Photo Booth niet geleverd werd op het moment dat de Aanbieder dit gepland had kan de huurperiode verlengd worden met hetzelfde tijdsverschil tussen de geplande aanvang en het moment dat de Photo Booth uiteindelijk operationeel was. Als de Aanbieder niet in staat is om een photo booth op tijd te plaatsen wegens toegangsrestricties zal de huurperiode ongewijzigd blijven.

Gebruik van het materiaal


Het Photo Booth materiaal kan enkel gebruikt worden op een voorzichtige en correcte manier and zal niet gebruikt worden op een manier dat in tegenspraak is met de instructies of handleidingen van de Aanbieder. De Consument zal het materiaal niet bedienen of gebruiken of het materiaal niet laten bedienen of gebruiken in strijd met de wet. De Consument zal het materiaal niet bedienen, gebruiken, onderhouden of bewaren op een manier dat waarschijnlijk schade zal toebrengen aan het materiaal. Het Photo Booth materiaal zal niet gebuikt worden door kinderen die niet bijgestaan worden door een verantwoordelijke volwassene.

Betalingen


In het geval dat een boeking is gedaan door een natuurlijk persoon, moet om de boeking te bevestigen een aanbetaling van 100 euro’s worden gedaan en tevens een boekingsformulier naar de Aanbieder worden gestuurd en moet de Aanbieder het boekingsformulier ontvangen. De Aanbieder zal de Consument op de hoogte stellen of de boeking is geaccepteerd voor de data zoals overeengekomen in het bevestigde boekingsformulier. In het zeldzame geval er een dubbele boeking wordt gemaakt, zullen wij de Aanbieder, de Consument op de hoogte stellen en de volle aanbetaling terugbetalen binnen 14 dagen. Een contract voor de huur van de photo booth treedt alleen in werking wanneer de order is bevestigd door de Aanbieder. Het openstaande bedrag moet betaald worden 14 dagen voor aanvang van het evenement behalve wanneer de boeking werd uitgevoerd in minder dat 14 dagen voor het evenement. In dergelijk geval zal de betaling uitgevoerd worden voor de start van het evenement. Een tekortkoming om het openstaande bedrag te betalen aan het begin van het evenement kan voor de annulering van de boeking zorgen. Wanneer geen verlies of schade werd veroorzaakt tijdens de huurperiode zal de waarborg terugbetaald worden binnen 7 dagen na het evenement. Als de Consument speciale vereisten had die niet gedekt werden in de initiële offerte, dan heeft de Aanbieder het recht om de aanbetaling te verhogen om het boekingsproces te voltooien. In het geval een boeking wordt gedaan door een bedrijf, zal de Aanbieder een factuur aanbieden met een betalingstermijn van 14 dagen. De Aanbieder behoudt zich het recht voor om rente te rekenen over alle achterstallige betalingen van 3%, per maand van achterstallige betaling. Goedgekeurde kredietrekeningen worden toegevoegd 14 dagen na factuurdatum en zullen onderhevig zijn aan achterstallige betalingsrente. Er is geen aanbetaling vereist voor boekingen door ondernemingen.

Restituties


De Consument heft geen recht op restitutie op enig gedeelte van het huurbedrag wanneer de huurperiode voortijdig beëindigd wordt als gevolg van opgelopen schade, verlies of diefstal tijdens de huurperiode of enige schending door de Consument van deze algemene voorwaarden. Als er geen dienst is geleverd, zal het de Aanbieders maximale verplichting zijn om alle ontvangen betalingen van Consument te retourneren. De Aanbieder is niet verantwoordelijk voor enige bijgevolge schade of gemiste mogelijkheden bij schending van deze overeenkomst. De aanbieder kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor het weer, vernietiging van apparatuur als gevolg van overmacht, of verloren beelden als gevolg van technisch falen, inclusief maar niet beperkt tot: ongeval, menselijke fout, verlies van materialen, schade aan materialen, beschadigd door verwerking, camera defect, materiaal verloren in de post, brand, problemen met apparatuur, defecte of beschadigde geheugenkaart of harde schijf, of andere defecten.

Annulering


In het geval dat de Consument een privépersoon is en beslist tot annulering van een afgesproken huur verliest de Consument de al betaalde aanbetaling. Als de Consument een onderneming is en de persoon in naam van de onderneming een annulering aanvraagt minder dan 30 dagen voor de eigenlijke huurperiode, dan zal de Aanbieder de volledige kosten van de huur aanrekenen. Als een boeking verplaatst wordt naar een andere datum, dan zal er geen annuleringkost aangerekend worden indien de volgende condities volbracht worden: elke aanvraag om de overeengekomen datum van huur te veranderen moet geschreven en ten minste 30 dagen voor de aanvang van het evenement van de Consument plaatsvinden. Elke verandering van datum is onderhevig aan de beschikbaarheid van een Photo Booth op de alternatieve datum en het ontvangst van een nieuwe boekingscontract.

Beëindiging van de huur


De Aanbieder tolereert geen misbruik of bedreigend gedrag naar ons personeel of misbruik van de photo booth of materiaal. Als dit voorkomt behoudt de Aanbieder het recht om de huurovereenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen. Dit is van toepassing op zowel de Consument als de gasten van de Consument. De Aanbieder kan de huurovereenkomst beëindigen in gevallen waar werknemers van redelijke mening zijn dat het materiaal dat de Aanbieder toebehoort in gevaar is om te worden beschadigd of alreeds beschadigd is door handelingen of ongehoord gedrag van de mensen die gebruik maken van de photo booth (s). De Aanbieder zal ongehoord gedrag met mate tolereren eerst overleggen met de Consument om te proberen de kwestie op te lossen voordat de overeenkomst wordt beëindigd. Als de Aanbieder de huur beëindigd, om enige reden, is de volledige huurprijs nog openstaand en de Aanbieder zal niet tot restitutie overgaan voor periodes waarvoor de huurprijs niet is betaald. De Aanbieder behoudt zich tevens het recht voor om de huurovereenkomst te ontbinden op enig moment als de Consument failliet is verklaard of een regeling treft met crediteuren. De Aanbieder behoudt zich tevens het recht voor om de huurovereenkomst per direct op te zeggen wanneer de Aanbieder redelijke gronden heeft om aan te nemen dat de Consument handelt in schending van zijn huurovereenkomst.

Verlies of schade aan materiaal van de Aanbieder


De Consument neemt volledige verantwoordelijkheid voor enige schade of verlies aan materiaal van de Aanbieder (anders dan slijtage), voortkomend uit onjuist gebruik van materiaal tussen de overeengekomen leverings- en ophaaltijden van het Photo Booth materiaal. De Consument zal verantwoordelijke worden gehouden voor enige schade of verlies aan materiaal van de Aanbieder veroorzaakt door diefstal, brand, overstroming of toevallige schade. De Aanbieder’s factuur voor het vervangen of herstellen is afdoend voor het bedrag dat de Consument zal betalen onder de paragraaf over herstellingen en vervangingen. De Consument zal geen materiaal weghalen op het adres van de locatie van het evenement gespecifieerd in het confirmatieproces van de boeking, noch zal de Consument de Photo Booth verplaatsen naar een andere locatie op hetzelfde adres. De Consument zal de Aanbieder toestaan toegang te krijgen tot de locatie waar het Photo Booth materiaal is opgeslagen of wordt gebruikt op alle redelijke tijden om het Photo Booth materiaal te localiseren en de staat en conditie van het materiaal te inspecteren. Indien de Consument niet in staat is om een punt van de algemene voorwaarden na te leven, dan mag de Aanbieder en zijn werknemers op risico en kosten van de Consument op elk moment toegang verwerven tot de locatie waar het materiaal is opgeslagen of gebruikt werd om het materiaal te recupereren.

Beperking aansprakelijkheid


De Aanbieder accepteert geen aansprakelijkheid voor enig verlies, schade of kosten, inclusief elk direct of indirect verlies van winsten, die zich naar de Consument voordoen. De Aanbieder zal niet aansprakelijk worden gehouden voor enige storing of vertraging in het uitvoeren van het verhuren van de photo booth waar storingen optreden als een resultaat van overmacht of onvoorziene omstandigheden. In deze gevallen is de aansprakelijkheid van de Aanbieder beperkt tot een proportionele restitutie van de aanbetaling, indien van toepassing. De Aanbieder maakt geen enkele representatie of garantie dat het gebruik van de photo booth in enige promotionele context omzet of klanten zal opleveren voor de Consument of het bedrijf van de Consument. De Aanbieder zal niet aansprakelijk worden gehouden voor elke foutieve weergave anders dan fraudelente weergaven. De Consument vrijwaart de Aanbieder van enige en elke aansprakelijkheid die verband houdt met het gebruik van de foto’s die genomen zijn met de photo booth, zijn vertegenwoordigers, werknemers of dochterondernemingen tijdens een evenement van een Consument. De Consument zal de Aanbieder vrijwaren van het moment van het begin van het evenement en tot in de toekomst, tegen elke aansprakelijkheid die verband houdt met de Consument of zijn gasten. De Aanbieder accepteert geen verantwoordelijkheid voor enige schade of verlies van persoonlijke eigendommen en of enig letsel voortkomend uit het gebruik van het gehuurde materiaal. De Aanbieder accepteert geen verantwoordelijkheid voor tekortkomingen in het aanbieden van diensten of materiaal voortkomend uit enig incident of gebeurtenis die buiten de controle van de Aanbieder ligt. De Consument erkent volledige verantwoordelijkheid voor enige schade of verlies van materiaal van de Aanbieder door ofwel misbruik, schade, verlies van attributen of materiaal bij de Consument, zijn gasten of personeel van het evenement.

Auteursrechten en privacy beleid


Alle personen die de photo booth gebruiken tijdens het evenement van de Consument geven het recht en toestemming aan de Aanbieder om elk fotoportret van elke photo booth gebruiker die geheel of gedeeltelijk inbegrepen is, te reproduceren en auteursrecht over te nemen, via enige of elke media, nu en hierna, die bekendstaan wegens illustraties, kunst, promotie, adverteren, handel of enig ander doel. In toevoeging hierop, vrijwaart, loost en belooft de Consument de Aanbieder vrij te houden van elke aansprakelijkheid voortkomend uit het nemen van genoemde foto of enig andere aansluitende bewerking of publicatie hiervan inclusief, zonder uitzondering, enige claims voor smaad of inbreuk op privacy. Tenzij anders overeengekomen via e-mail geven de Consument en al zijn gasten hierbij de Aanbieder het recht en toestemming om auteursrecht over te nemen en te gebruiken, in enige media, van enige of alle photo booth foto’s genomen tijdens het evenement.

Andere voorwaarden


De huurovereenkomst wordt gevormd door de gehele overeenkomst tussen de Consument en de Aanbieder. Geen andere voorwaarden, zowel uitdrukkelijk als geïmpliceerd, zullen onderdeel zijn van deze voorwaarden. In het geval van enig conflict tussen de huurovereenkomst en enige andere voorwaarde zal deze huurovereenkomst prevaleren. Als enige term van de huurovereenkomst of deze algemene voorwaarden ongeldig. Illegaal of onuitvoerbaar zal worden geacht, zullen de partijen overeenkomen dat die voorwaarde verwijderd wordt en de overgebleven voorwaarden zullen van kracht blijven zonder de verwijderde voorwaarde. Deze huurovereenkomst zal worden onderworpen en opgevat in overeenstemming met de wetten van Belgium. De partijen onderwerpen zich aan de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken van Belgium. Geen vertraging of tekortkoming aan onze zijde om onze rechten of rechtsmiddelen te handhaven onder de huurovereenkomst zal een vrijstelling uitmaken ter onzer zijde van zulke rechten of rechtsmiddelen tenzij een vrijstelling is bevestigd in schrift.